Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 18 lipca 2018 r.

Imieniny: Kamila, Szymona

Bezpieczne Wakacje

powiększ zdjęcie

Bądź bezpieczny w czasie wakacji

Po dzie­się­ciu mie­sią­cach cięż­kiej pra­cy i stre­sów, nad­cho­dzi najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment czyli WAKACJE. Bę­dzie to czas za­ba­wy i no­wych prze­żyć. Ko­rzy­sta­jąc z cza­su wol­ne­go nie za­po­mi­naj­cie jed­nak o Wa­szym bez­pie­czeń­stwie. Każ­dy z Was mu­si zwra­cać uwa­gę na róż­ne za­gro­że­nia pod­czas wa­ka­cyj­ne­go wy­po­czyn­ku, aby po je­go za­koń­cze­niu po­zo­sta­ły tyl­ko do­bre wspo­mnie­nia. Po­ni­żej mo­że­cie za­po­znać się z informacjami, które przygotowało dla Was MEN:

  • https://wypoczynek.men.gov.pl - link do bazy, gdzie można sprawdzić organizatora Waszego wyjazdu,
  • bezpiecznyautobus.gov.pl - link, gdzie wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymacie bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie Was na wakacje jest bezpieczny,
  • www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl, www.narkomania.org.pl - linki, które wyposażą Was w wiedzę o zagrożeniach substancjami psychoaktywnymi,
  • www.msit.gov.pl - link do informatora o zasadach bezpieczeństwa nad wodą "Bezpieczna woda",
  • Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania  - 800 12 12 12,
  • WOPR - 600 100 100, górskie numery ratunkowe: 985 lub 601 100 300

​Warto pamiętać także o odwiedzeniu innych stron:

Życzymy, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

© 2013-2018 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio