Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: niedziela, 27 września 2020 r.

Imieniny: Justyny, Wincentego

Piłka Ręczna Chłopców

powiększ zdjęcie

V miejsce dla naszych piłkarzy ręcznych

W ha­li spor­to­wej MOSi­Ru Żo­ry, w dniu 16 lu­te­go 2018 r. reprezentacja na­szej szko­ły ry­wa­li­zo­wa­ła w Mi­strzo­stwach Żor w pił­ce ręcz­nej chłopców. W tur­nie­ju udział wzię­ły drużyny z 6 szkół. Turniej rozegrano systemem grupowym. Na­sza szko­ła zo­sta­ła wy­lo­so­wa­na do gru­py „B” gdzie prze­ciw­ni­ka­mi na­szy­mi by­li  ucznio­wie szkół: ZS nr 2 i ZSBI. Na­sza dru­ży­na za­ję­ła V miej­sce. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów była pani Sylwia Rośczak.

Skład re­pre­zen­ta­cji:

Mateusz Zieliński 2bZ,
Łukasz Ogon 3aZ,
Piotr Witek 2cZ,
Szymon Pławecki 1b ,
Bartłomiej Cycling 1b,
Szymon Kaczmarczyk 3dZ,
Aleksy Kuśmierek 3bZ,
Piotr Godziek 2cZ,
Mateusz Czechaczek 3dZ,
Łukasz Tebinka 3aZ,
Seweryn Malcharek 1a,
Dawid Henzel 1a

Wy­ni­ki :

CKZiU : ZS nr 2,  5:5
CKZiU : ZSBI,  4:8

Chłopcy w pierwszym meczu z Tischnerem szybko rzucili bramkę i za chwilę kolejne i wydawało by się, że to wygrany mecz. Niestety pod koniec parę własnych błędów i mecz kończy się remisem. Niewiarygodne ale niestety prawdziwe. W drugim meczu chłopcy chyba jeszcze byli myślami przy poprzednim i mimo walki przegrywamy z Budowlanką. Dru­ży­nę przy­go­to­wa­ł i pro­wa­dzi­ł pan Bartłomiej Wyrozumski. W meczu o 3 miejsce spotkały się ekipy III LO i ZSBI  (6:7) lepsza okazała się drużyna Budowlanki. Natomiast w finale spotkały się drużyny I LO i ZS nr 2 (4:7). Mistrzami Żor zostali chłopcy z ZS nr 2. Gratulujemy.

Ob­słu­gę fo­to­gra­ficz­ną i fil­mo­wą przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce kla­sy 4aT Kin­ga Kuś i An­na Pa­la oraz Joanna Dziadek z 2cZ. Se­kre­ta­riat za­wo­dów pro­wa­dzi­ły uczen­ni­ce kla­sy 3T Agnieszka Malcharek, Natalia Ziebura, Patrycja Wiencek oraz Kamila Cebula z 2aT i Sandra Jureczko z 2aZ. Dzię­ku­je­my.

Relacja filmowa   

Opra­co­wa­nie: mgr Syl­wia Ro­ś­czak


Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio