Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 26 czerwca 2019 r.

Imieniny: Jana, Pawła

Stop Wobec Przemocy

powiększ zdjęcie

Chcecie zapobiegać przemocy? Nie czyńcie zła

W przeciwnych drużynach na hali sportowej, a na co dzień – ramię w ramię przeciwko przemocy domowej. Policjanci, prokuratorzy, nauczyciele, kuratorzy zagrali wczoraj w halowym meczu piłki siatkowej. Wydarzenie było jednym z elementów Żorskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz stróżów prawa przyłączyli się do niej ich partnerzy, zajmujący się zawodowo tą problematyką. Ideą sportowej imprezy nie była jednak tym razem rywalizacja, ale wspólny sprzeciw wobec wszelkich form przemocy domowej. Obu drużynom z zapałem kibicowała uczestnicząca w kampanii żorska młodzież, a także urzędnicy, przedstawiciele komendy oraz prokuratury.

BIAŁA WSTĄŻKA - Kam­pa­nia pro­wa­dzo­na jest w po­nad 50 kra­jach na ca­łym świe­cie, zosta­ła stwo­rzo­na przez męż­czyzn i to głów­nie do nich jest kie­ro­wa­na. W 1991 r. Or­gani­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych usta­no­wi­ła dzień 25 li­sto­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Wal­ki z Prze­mo­cą Wo­bec Ko­biet. Od tej po­ry co ro­ku po­mię­dzy 25 li­sto­pa­da, a 10 grud­nia ob­cho­dzi­my „16 dni prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy wo­bec ko­bie­t”. To czas kie­dy po­dej­mo­wa­ne są róż­no­rod­ne dzia­ła­nia, ma­ją­ce na ce­lu prze­ciw­dzia­ła­nie zja­wi­sku prze­mo­cy wo­bec ko­biet, w tym tak­że prze­mo­cy w ro­dzi­nie.

26 listopada 2018 r. nasza szkoła już po raz 10ty wzięła udział w tej jakże ważnej akcji i zaraz po meczu grupa uczniów z klasy 1c i 3cZ, pod opieką pani Justyny Pajor oraz pani Anety Mrowiec, odwiedziła m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przychodnię na osiedlu Księcia Władysława oraz Miejski Szpital. Każdy spotkany pracownik w tych siedzibach oraz każdy napotkany żorzanin otrzymał ulotkę informacyjną, a także białą wstążkę, która przypięta do wierzchniej odzieży, stanowi dowód jedności z walczącymi przeciwko przemocy wobec kobiet na całym świecie.

Opracowanie: mgr Aneta Mrowiec

 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2019 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio