Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: niedziela, 29 listopada 2020 r.

Imieniny: Błażeja, Saturnina

Stop Smog

W roku szkolnym 2018/2019, w ramach projektu STOP SMOG w naszej szkole odbędą się następujące działania:

1. Warsztaty dla grupy uczniów „ ekoAktywni z Pasją” dotyczące niskiej emisji, przygotowujące młodzież do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Galeria Plakatowa: „ Palenie w domowych piecach śmieciami zanieczyszcza powietrze, trującymi dla zdrowia substancjami”.

3. Przeprowadzenie Konkursu Ekologicznego „ Piękno Polskiej przyrody i jej ochrona”.

4. „Smogowi Detektywi” - przygotowanie galerii zdjęć.

5. Przeprowadzenie zajęć proekologicznych w ramach godzin wychowawczych według scenariuszy „Czysty Oddech”.

6. Akcja sadzenie drzew - „Zielone Płuca Żor”.

7. Zajęcia laboratoryjne w Laboratorium Nauki w SP 16 „ Wpływ tlenku siarki (IV) na rośliny zielone”.


W naszej szkole rusza akcja „STOP SMOG”. W związku z tym bardzo gorąco zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach o tej tematyce:

  • Konkurs 1 – „Stop Smog”; to wykonanie plakatu o wymiarze A2 ( technika dowolna); termin oddania prac: 30.11.2018 r.
  • Konkurs 2 – „Smogowi Detektywi”; to wykonanie zdjęć o wymiarze 13 x 18 ukazujących problem emisji spalin z kominów domowych; termin oddania zdjęć: 28.02.2019 r.

Czekamy na Wasze ciekawe pomysły. Wszystkie osoby biorące udział w ww. konkursach zostaną nagrodzone. Wszelkich informacji udzielają panie: Grażyna Piwowarczyk i Adriana Sieńkowska.


Ucz­nio­wie na­szej szko­ły po raz pierw­szy wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Eko­lo­gicz­nym „Eko – Pla­ne­ta”. Kon­kurs ten po­le­gał na przy­go­to­wa­niu prac al­bu­mo­wych na te­mat: Pięk­no pol­skiej przy­ro­dy i jej ochro­na”. Pra­ce al­bu­mo­we w ka­te­go­rii szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nej przy­go­to­wa­ło 13 uczniów z klas pierw­szych i dru­gich tech­ni­kum oraz szko­ły bran­żo­wej. By­ły one nie la­da wy­zwa­niem, do­ty­czy­ły bo­wiem sze­ro­kiej wie­dzy z za­kre­su przy­ro­dy, geo­gra­fii i ochro­ny śro­do­wi­ska. Wy­ma­ga­ły od uczest­ni­ków po­łą­cze­nia zdo­by­tej wie­dzy z in­wen­cją twór­czą, po­my­sło­wo­ścią i kre­atyw­no­ścią.  Wy­ni­ki kon­kur­su zo­sta­ną ogło­szo­ne do 31 ma­ja 2019 r.


W ra­mach re­ali­za­cji pro­jek­tu STOP SMOG, w na­szej szko­le ru­szy­ły warsz­ta­ty eko­lo­gicz­ne  „e­ko­Ak­tyw­ni z Pa­sją”. Warsz­ta­ty te pro­wa­dzo­ne są przez dwie uczen­ni­ce z kla­sy 2aT: Ka­ro­li­nę Ko­mo­siń­ską i Ju­lię Ba­bi­las, któ­re w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, atrak­cyj­ny i przy­stęp­ny, zgłę­bia­ją pro­ble­ma­ty­kę za­nie­czysz­cze­nia po­wie­trza. Ce­lem warsz­ta­tów jest zmo­bi­li­zo­wa­nie mło­dzie­ży do ak­tyw­ne­go dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny po­wie­trza. Mu­si­my bo­wiem zda­wać so­bie spra­wę, że ja­kość po­wie­trza, któ­rym od­dy­cha­my jest dla na­sze­go zdro­wia bar­dzo istot­na. Warsz­ta­ty te cie­szą się wiel­ką po­pu­lar­no­ścią wśród mło­dzie­ży. Ucz­nio­wie wni­kli­wie słu­cha­ją swo­ich ró­wie­śni­czek i za­da­ją mnó­stwo py­tań, a na­stęp­nie sa­mi od­po­wia­da­ją na py­ta­nia za­da­wa­ne przez pro­wa­dzą­ce warsz­ta­ty.


W grudniu 2018 r. zakończyła się akcja, polegająca na wy­ko­na­niu pla­ka­tu o tematyce smogowej tech­nik­ą do­wol­ną. W konkursie uczestniczyło 22 uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. Najciekawsze plakaty zaprezentowane zostały na I piętrze (na wprost wejścia) - Galeria Plakatowa. Gratulujemy pomysłów i oczywiście zdolności plastycznych!!!  W najbliższych dniach uczniowie naszej szkoły będą oddawali głosy na szkolnym facebook'u na najlepszy, ich zdaniem, plakat. Praca, która zdobędzie najwięcej głosów, będzie wyróżniona – autor otrzyma nagrodę.


W kwietniu 2019 r.
20 uczniów z klas pierwszych przystąpiło do Konkursu Ekologicznego „Paliw spalanie a nasze oddychanie”. Tematyka konkursu obejmowała materiał z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zapisany w programach i podręcznikach do biologii, geografii, chemii, a także orientację w zakresie bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko rozumianej ekologii.

  • GALERIA Konkurs "Paliw spalanie a nasze oddychanie"

Kolejne kwietniowe działanie to udział w Wojewódzkim Konkursie Plakatowym, organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Celem konkursu było pogłębianie wrażliwości młodego pokolenia wobec świata przyrody. Tegoroczne hasło przewodnie „Człowiek – zagrożony gatunek?” stało się okazją do promowania działań proekologicznych, poszukiwania dróg przezwyciężania różnych zagrożeń, szczególnie tych, w których każdy może aktywnie uczestniczyć.

Również w kwietniu młodzież CKZiU wspólnie z uczniami SP nr 16 w Żorach uczestniczyła w akcji „Zielone Płuca Żor”. Sadzenie młodych drzewek – dębów - w lesie Szczejkowickim odbyło się pod nadzorem lokalnego Nadleśnictwa. Żywa lekcja przyrody okazała się wielką atrakcją dla uczniów, którzy pozostawili po sobie trwały ślad w przyszłym drzewostanie.Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio