Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Zawody w Branżowej Szkole I Stopnia

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach kształcimy w Branżowej Szkole I Stopnia

w następujących zawodach:

Ucz­nio­wie klas wie­lo­za­wo­do­wych re­ali­zu­ją przedmio­ty za­wo­do­we na 4-ty­go­dnio­wych kur­sach w Ośrod­kach Do­kształ­ca­nia Za­wo­do­we­go (w każ­dym ro­ku szkol­nym). Kosz­ty szko­le­nia po­kry­wa szko­ła. Do­jazd we wła­snym za­kre­sie. Kan­dy­da­ci po­win­ni po­sia­dać prak­ty­kę w da­nym za­wo­dzie.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio