Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 22 maja 2019 r.

Imieniny: Heleny, Wiesława

Konkurs Fryzjersko - Krawiecki

powiększ zdjęcie

Grecka Bogini - rozstrzygnięcie III edycji

W dniu 26 lu­te­go 2019 r. w Ce­n­trum Ksz­ta­ł­ce­­nia Za­­wo­­do­­we­­go i Usta­­wi­cz­ne­­go w Żo­­­rach, od­był się fi­­­nał Ko­n­ku­r­su Fry­­zje­r­sko – Kra­­wie­c­kie­­go „GRECKA BOGINI”. Konkurs był przeznaczony dla gi­m­na­­zja­­li­­stów i uczniów szkół podstawowych. W tym dniu do na­­szej szko­­ły za­­wi­­ta­­ło aż sześć trójosobowych dru­­żyn z ró­ż­nych szkół, ta­­kich jak: Sz­ko­ła Pod­sta­wo­wa nr 6 z Czarkowa, Zespół Szkół nr 3 z Żor, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 z Żor oraz Sz­ko­ła Pod­sta­wo­wa z Susz­ca. Po­d­czas ko­n­ku­r­su uczestniczki wy­­ka­­zy­­wa­­ły się umie­­ję­t­no­­­ścią stwo­­rze­­nia kre­­a­cji kra­­wie­c­kiej, ucze­­sa­­nia i upię­­cia fry­­zu­­ry, a ta­k­że do­­pa­­so­­wa­­nia do ca­­łej kre­­a­cji ma­­ki­­ja­­żu. Po raz ko­lej­ny uczest­nicz­ki kon­kur­su mi­mo tak mło­­de­­go wie­­ku za­sko­czy­ły nas po­my­sło­wo­ścią, du­ży­mi umie­jęt­no­ścia­mi oraz ogrom­ną de­ter­mi­na­cją.

W cza­sie po­ka­zu, na „czer­wo­nym dy­wa­nie”, uczest­nicz­ki pre­zen­to­wa­ły swo­je dzie­ła, któ­re oglą­da­li ucznio­wie CKZiU Żo­ry. Mi­ło nam by­ło tak­że go­ścić Star­sze­go Ce­chu pa­na Zdzi­sła­wa Krzaka.

W cza­­sie ko­n­ku­r­su ju­­ry w skła­dzie:

  • pa­ni Anie­la Ga­łach – mistrz kra­wiec­twa,
  • pa­ni Magdalena Karwot – mistrz fryzjerstwa,

wy­­ło­­ni­­ły trzy naj­le­p­sze dru­­ży­­ny:

  • Na­j­le­p­sza Fry­­zu­­ra Ko­n­ku­r­su – tu naj­mo­c­nie­j­sza oka­­za­­ła się dru­­ży­­na ze Sz­ko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 z Czarkowa: Olga Pustelnik, Arta Sodzawiczna i Paulina Mizera,
  • Na­j­le­p­szy Strój Ko­n­ku­r­su – dru­­ży­­na z Zespołu Szkolno – Przeczkolnego nr 7 w Żo­rach: Agata Magiera, Emilia Pistelok i Katarzyna Szulik,
  • Na­j­le­p­sza Pre­­ze­n­ta­­cja Mo­­do­­wa Ko­n­ku­r­su – dru­ży­na ze Sz­ko­ły Pod­sta­wo­wej w Suszcu: Hanna Czech, Hanna Koczar i Karolina Gajczak

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­nicz­kom za udział w kon­kur­sie, za­an­ga­żo­wa­nie i do­brą za­ba­wę. Im­pre­­­zę jak za­wsze po­­­pro­­­wa­­­dził pan Ma­­­ciej Wó­­j­ciak, któ­re­mu bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za po­świę­co­ny czas, jak zawsze swo­­­i­­mi wy­­­stę­­­pa­­­mi fi­­­nał ko­­n­ku­­r­su uświe­­t­ni­­­ła Wi­k­to­­ria Ka­­łu­­ża przy ako­m­pa­­nia­­men­cie pa­­na Ada­­ma Ro­j­ka. Skła­da­my tak­że ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia fun­da­to­rom na­gród:

  • Cech Rze­miosł Róż­nych w Żo­rach,
  • Spółka Nowe Miasto,
  • Sa­lon Fry­zjer­ski „JARO” Ja­strzę­bie – Zdrój,
  • oraz spon­so­rzy prywatni

Or­ga­­ni­­za­­to­­r­ka­­mi ko­n­ku­r­su by­­ły pa­­nie: Ewa Druch, Ju­­sty­­na Pa­­jor i Ane­­ta Mro­­wiec.

Opra­­co­­wa­­nie: Ane­­ta Mro­­wiec


Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2019 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio