Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 20 września 2017 r.

Imieniny: Eustachego, Euzabii

Pedagog szkolny

Godziny dyżurów pedagogów szkolnych

rok szkolny 2016/2017 – semestr II

  mgr Aneta Mrowiec mgr Monika Hołownia
Poniedziałek

 

08.00 - 14.30

 

----------------
Wtorek

 

08.00- 12.00

 

11.10 - 15.40
Środa

 

11.30 - 16.30

 

08.00 - 12.00
Czwartek

 

 07.00 - 11.00

 

10.30 - 15.00
Piątek

 

 08.00 - 14.30

 

-----------------

Stałe godziny zajęć

z pedagogiem szkolnym:

   (w tych godzinach pedagog szkolny nie przyjmuje uczniów / petentów)

Poniedziałek

13.00 - 14.00

Wtorek

14.00 - 15.00

Środa

13.00 - 14.00

15.00 - 16.00

Czwartek

07.00 - 08.00

10.30 - 11.30

Piątek

07.00 - 08.00

13.00 - 14.00

 


                                    PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO CKZiU W ŻORACH

                        NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zadania główne:

 1. Opieka pedagogiczno – psychologiczna
 2. Zadania profilaktyczno – wychowawcze
 3. Działania z zakresu budowania systemu wartości  i norm społecznych
 4. Organizacja pomocy materialnej
 5. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
 6. Podnoszenie własnych kwalifikacji
 7. Dokumentacja pedagogiczna

Zadania szczegółowe:

Opieka pedagogiczno – psychologiczna:

 • Rozpoznawanie potrzeb wychowawczo – opiekuńczych w szkole
 • Objęcie opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole nieposiadających opinii lub orzeczenia
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Praca z uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim, pod opieką MOPS, znajdującymi się w rodzinach zastępczych
 • Analiza niepowodzeń szkolnych we współpracy z wychowawcami, uczniami, rodzinami/opiekunami prawnymi, kuratorami sądowymi
 • Utrzymywanie kontaktu z Komendą Miejską Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, MOPS i innymi instytucjami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie uczniów i ich rodzin
 • Udzielanie informacji uczniom i ich rodzinom w zakresie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanych przez różne instytucje pomocowe na terenie Żor
 • Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej
 • Pomoc uczniom wybitnie zdolnym oraz z trudnościami edukacyjnymi
 • Monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu adaptacji w klasach pierwszych
 • Współpraca z doradcą zawodowym, Radą Rodziców, oraz Samorządem Uczniowskim

Zadania profilaktyczno – wychowawcze:

 • Prowadzenie działań wzmacniających pozytywne, mocne strony uczniów – praca na potencjale
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego, patologii społecznej uczniów poprzez wczesną interwencję w przypadku jej wystąpienia w jakiejkolwiek formie
 • Rozpoznawanie warunków życia uczniów oraz spędzania przez nich czasu wolnego
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami (przeprowadzenie w klasach pierwszych zajęć integracyjnych, zorganizowanie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki, pomoc wychowawcom w zorganizowaniu ciekawych lekcji wychowawczych)
 • Udzielanie konsultacji, porad, wsparcia uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku nauki oraz monitorowanie absencji wśród uczniów
 • Bieżąca kontrola frekwencji
 • Przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących, podejmowanie działań interwencyjnych
 • Okresowa ocena sytuacji wychowawczej w CKZiU w Żorach

Działania z zakresu budowania systemu wartości  i norm społecznych:

 • Realizacja programu „Szkoła przyjazna rodzinie”
 • Ścisła współpraca z Rzecznikiem ds. Etyki
 • Podejmowanie działań zapobiegających patologiom społecznym
 • Upodmiotowienie jednostek i grup uczniowskich w procesie wychowania (przechodzenie od postaw biernych do aktywnych, od bezradności do zaradności, od działań reproduktywnych do twórczych i wymagających umiejętności podejmowania decyzji itd.)
 • Wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości, wspieranie w odkrywaniu ich pasji i rozwijania ich zainteresowań, doceniając nie tylko wyniki pracy, ale także włożony w nią wysiłek

Organizacja pomocy materialnej:

 • Współpraca z MOPS, Radą Rodziców i innymi instytucjami mogącymi wspomóc działalność CKZiU w Żorach
 • Organizowanie pomocy materialnej uczniom opuszczonym, pochodzącym z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
 • Organizowanie akcji charytatywnych

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Profilaktyka uzależnień – rozmowy indywidualne i grupowe
 • Współpraca z pielęgniarką szkolną
 • Podejmowanie działań prozdrowotnych – promocja zdrowia

Podnoszenie własnych kwalifikacji:

 • Udział wewnątrzszkolnym oraz zewnętrznym doskonaleniu zawodowym (kursy, szkolenia, konferencje)
 • Czynne uczestnictwo w spotkaniach dla pedagogów
 • Udział w szkoleniach dotyczących warsztatu pracy pedagoga szkolnego

Dokumentacja pedagogiczna:

 • Dziennik pedagoga szkolnego
 • Dzienniki rewalidacyjne
 • Korespondencja z KMP, MOPS, Sąd Rodzinny i Nieletnich i innymi instytucjami

 

Pedagodzy szkolni:  mgr Monika Hołownia i mgr Aneta Mrowiec     


 Organizacja pracy pedagoga szkolnego

 1. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Sąd Rodzinny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej.
 3. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, doradcą zawodowym, Radą Rodziców, szkolną służbą zdrowia.
 4. Redagowanie opinii o uczniach dla instytucji sądowniczych (Wydział Rodzinny i Nieletnich, Kuratorów Sądowych, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Ośrodków Pomocy Społecznej).
 5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 6. Prowadzenie dokumentacji (roczny plan pracy, dziennik pedagoga, ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, karty indywidualne).

Tematy realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

 1. Integracja klasy – zajęcia z klasami pierwszymi.
 2. Budowanie wspólnoty klasowej, poczucia bezpieczeństwa.
 3. Budowanie poczucia własnej wartości, wysokiej, ale adekwatnej samooceny.
 4. Odkrywanie swoich naturalnych talentów i zdolności.
 5. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?
 6. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.
 7. Rola wykształcenia we współczesnym świecie.
 8. Uczucia – identyfikacja i nazywanie uczuć.
 9. Uczę się i umiem. Zasady efektywnego uczenia się.
 10. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.
 11. Podejmowanie codziennych wysiłków z energią i pasją.
 12. Moja hierarchia wartości.
 13. Znaczenie odpowiedzialności w życiu.
 14. Empatia – jak rozwijać w sobie postawę współodczuwania.
 15. Co rozumiemy pod pojęciem zdrowego stylu życia?
 16. Zdrowie psychiczne. Higiena psychiczna.
 17. Zdrowie psychiczne. Czy matura musi obciążać psychicznie?
 18. Miłość dojrzała a falsyfikaty miłości.
 19. Emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić?
 20. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.
 21. Stres jako nieodłączna część życia.
 22. Mechanizm stresu.
 23. Nie taki diabeł straszny, czyli jak poradzić sobie ze stresem.
 24. Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych – „język JA”.
 25. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.
 26. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi.
 27. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
 28. Reagowanie na zachowania agresywne, przemoc w szkole.
 29. Zapoznanie uczniów ze sposobami eliminowania negatywnych emocji i zachowań agresywnych. Uczenie wyciszenia się w trudnych sytuacjach mogących wywołać agresję.
 30. Asertywność – radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
 31. Agresja, radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, asertywna obrona przed agresją.
 32. Trening zastępowania agresji.
 33. Agresja i altruizm.
 34. Antidotum na agresję.
 35. Przemoc i agresja. Moje poczucie bezpieczeństwa.
 36. Uświadomienie konsekwencji stosowania agresji.
 37. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.
 38. Istota i sposób powstawania uzależnienia.
 39. O alkoholu i uzależnieniach.
 40. Palić czy nie – zdecyduj sam.
 41. Palenie tytoniu – problem zdrowotny, estetyczny, finansowy.
 42. Ja i używki – co wiemy o środkach uzależniających.
 43. Żyję zdrowo – przeciw uzależnieniom.
 44. Asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować własną tożsamość i poczucie wartości.
 45. Tolerancja, stereotypy, uprzedzenia.
 46. Kształtowanie umiejętności społecznych: aktywne słuchanie, komunikowanie się werbalne i niewerbalne.
 47. Komunikacja i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania w grupie.
 48. Podstawy komunikacji – bariery komunikacyjne oraz techniki usprawniające komunikację.
 49. Sztuka dialogu – dlaczego warto współpracować.
 50. Inne tematy zgodne z sugestiami wychowawców i uczniów.
 51. Czy warto pomagać?
 52. Rola wolontariatu z życiu społecznym.
 53. Siła pozytywnego myślenia i działania.
 54. Wartości – co myśli o tym współczesna młodzież?
 55. Czytam – co? dlaczego? czy watro?
 56. Lubię siebie – czy to prawda?
 57. Normy są fajne – co by było, gdyby ich nie było?
 58. Książka mój wróg czy przyjaciel?
 59. Książka to nie tylko kartka.
 60. Poczucie odpowiedzialności, miłość do ojczyzny oraz szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego – jestem młodym Polakiem.
 61. Solidarność, demokracja, tolerancja i wolność dla wszystkich – co to znaczy?
 62. Jestem obywatelem prawa – prawa i obowiązki dla każdego.
 63. Jestem ciekawy innych kultur i tradycji.

Tematykę opracowały:    mgr Monika Hołownia i mgr Aneta Mrowiec           

 


Oferta pomocy pedagogów szkolnych        

 

Pedagog szkolny zaprasza rodziców do udziału w:

 • indywidualnych poradach i konsultacjach – pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi,
 • pomocy w organizowaniu wsparcia materialnego dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej,
 • zebraniach z udziałem pedagoga i zaproszonych gości – specjalistów.

Zadania pedagoga:

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy  m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno – wychowawcze,
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • czuwa nad realizacją obowiązku nauki,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad rodzicom

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

 

 

 

 

© 2013-2017 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio