Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: piątek, 22 marca 2019 r.

Imieniny: Bogusława, Katarzyny

Uwaga Uczniowie !!!

powiększ zdjęcie

Nadciągają konkursy :)

OGŁASZAMY DWA KONKURSY"

1. Kon­kurs „Zbiór­ka na­krę­te­k”: pro­si­my o przy­nie­sie­nie prze­li­czo­nych i pod­pi­sa­nych na­krę­tek (po­da­je­my kon­kret­ną ilość i pod­pi­su­je­my imie­niem i na­zwi­skiem oraz do­pi­su­je­my kla­sę),

2. Kon­kurs „Zbiór­ka płyt CD”: pro­si­my o przy­nie­sie­nie prze­li­czo­nych i pod­pi­sa­nych płyt CD (po­da­je­my kon­kret­ną ilość i pod­pi­su­je­my imie­niem i na­zwi­skiem oraz do­pi­su­je­my kla­ sę).

Na­kręt­ki i pły­ty CD moż­na przy­no­sić przez ca­ły rok szkol­ny do pe­da­go­ga szkol­ne­go pa­ni Mo­ni­ki Ho­łow­ni.

Or­ga­ni­za­to­rem kon­kur­sów jest Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Dzie­ciom w Żo­rach. Na­gro­dy zo­sta­ną wrę­czo­ne zwy­cięz­com pod ko­niec ro­ku szkol­ne­go.

Ko­or­dy­na­to­rem kon­kur­sów w CKZiU w Żo­rach jest pa­ni Mo­ni­ka Ho­łow­nia – pe­da­gog szkol­ny

Opracowanie: mgr Monika Hołownia

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2019 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio