Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Kelner

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kelnera należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym. Do głównych zadań kelnera, pracującego w zakładzie gastronomicznym, można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych. Innymi ważnymi zadaniami są: doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług (także w obecności gości) sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Do ważnych zadań kelnera należy przygotowywanie i obsługiwanie przyjęć i innych imprez gastronomicznych, także poza siedzibą zakładu gastronomicznego. Kelner, jak każdy pracownik gastronomii jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. 

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości, 
  • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
  • rozliczania usług kelnerskich

Po ukoń­cze­niu szko­ły ab­sol­went zda­je ze­wnętrz­ny eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie z za­kre­su kwa­li­fi­ka­cji TG. 10 Wykonywanie usług kelnerskichTG. 11 Or­ga­ni­za­cja usług ga­stro­no­micz­nych, któ­ry jest prze­pro­wa­dza­ny na te­re­nie szko­ły, a uzy­ska­ny dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie kelner jest ho­no­ro­wa­ny przez kra­je Unii Eu­ro­pej­skiej.

 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio