Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Magazynier - logistyk

Ksz­tał­ce­nie od­by­wa się w cy­klu trzy­let­nim.

Za­wód magazynier-logistyk umożliwia zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Zawód ten pozwala zdobyć wiedzę z obsługi programów komputerowych, które są stosowane w pracy biurowej oraz w pracy magazynu, a także korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów. 

Ab­sol­went te­go kie­run­ku po ukoń­cze­niu szko­ły bę­dzie umiał:

  • przyjmować i wydawać towary z magazynu;
  • przechowywać towary w magazynie;
  • ponosić odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie;
  • prowadzić dokumentację magazynową,
  • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,
  • organizować procesy przedprodukcyjne

Po ukoń­cze­niu szko­ły ab­sol­went zda­je ze­wnętrz­ny eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie z za­kre­su kwa­li­fi­ka­cji  AU. 22 Obsługa magazynów, któ­ry jest prze­pro­wa­dza­ny na te­re­nie szko­ły, a uzy­ska­ny dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie magazynier - logistyk jest ho­no­ro­wa­ny przez kra­je Unii Eu­ro­pej­skiej.

Moż­li­wo­ści uzy­ska­nia do­dat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji w za­wo­dach w ra­mach ob­sza­ru kształ­ce­nia okre­ślo­ne­go w kla­sy­fi­ka­cji za­wo­dów szkol­nic­twa za­wo­do­we­go:

Magazynier - logistyk po po­twier­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji AU. 22 Obsługa magazynów  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji AU. 32 Organizacja transportu.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio