Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 09 lipca 2020 r.

Imieniny: Weroniki, Zenona

Magazynier - logistyk

OPIS ZAWODU:

Za­wód MAGAZYNIER - LOGISTYK umożliwia zdobycie kwalifikacji z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Zawód ten pozwala zdobyć wiedzę z obsługi programów komputerowych, które są stosowane w pracy biurowej oraz w pracy magazynu, a także korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów. W  pracy będą potrzebne ci umiejętności nawiązywania i  utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym. Będziesz pracować w ruchu lub na siedząco. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych – biurze firmy, bazie, obiektach magazynowych.

KARIERA EDUKACYJNA:

Po ukoń­cze­niu szko­ły, której cykl kształcenia odbywa się przez 3 lata, zdajesz ze­wnętrz­ny eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie z za­kre­su kwa­li­fi­ka­cji  SPL.01. Obsługa magazynów, któ­ry jest prze­pro­wa­dza­ny na te­re­nie szko­ły, a uzy­ska­ny dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie magazynier - logistyk jest ho­no­ro­wa­ny przez kra­je Unii Eu­ro­pej­skiej. Magazynier - logistyk po po­twier­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji SPL.01. Obsługa magazynów  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu.

KARIERA ZAWODOWA:

Pracę znajdziesz w  większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych oraz magazynach.

 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio